Het intakegesprek

In het intakegesprek/kennismakingsgesprek van ouders en speltherapeut krijgen een aantal zaken de aandacht. Allereerst is daar de kennismaking van u als ouders met de speltherapeut en de spelkamer. In het gesprek zal de levensloop van uw kind besproken worden. Om daar alvast wat inzicht in te krijgen, stuur ik van tevoren een vragenlijst en wordt gevraagd deze voor het intakegesprek aan mij te retourneren.
Er wordt o.a. gesproken over de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind en over de cognitieve ontwikkeling. Ook wordt er o.a. gekeken of er ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest in het leven van uw kind, ouders, gezin die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van uw kind.

Spelobservaties/spelsessies

Na het intakegesprek worden een aantal (drie tot vier) spelobservaties/spelsessies gepland. Deze zijn bedoeld om meer inzicht op de problematiek te krijgen en om te kijken waar de behandeling op gericht kan worden.

Het adviesgesprek

Na deze observaties krijgt u als ouders een observatieverslag en vindt er een adviesgesprek met u plaats. In dit gesprek kan besloten worden om met de speltherapie door te gaan of dat er eventueel een andere therapie beter bij uw kind zou kunnen passen.

De speltherapie

Uw kind komt bij voorkeur wekelijks op een voor hem of haar vast tijdstip. Iedere sessie duurt een uur. Eens in de 8 – 10 weken vindt er een oudergesprek plaats. Tijdens deze gesprekken worden o.a. de mogelijkheden besproken die er zijn om met de te ervaren moeilijkheden om te gaan, de voortgang van de therapie, etc. Ook kunnen ouders onderwerpen aandragen die op dat moment belangrijk zijn.

Psychologisch onderzoek

Het kan voorkomen dat er binnen de behandeling behoefte is aan meer helderheid ten aanzien van de problematiek. Daarom kan in overleg met u als ouders besloten worden om een psychologisch onderzoek te laten doen. Hiervoor zal uw kind worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een kinderarts of kinderpsychiater. Op deze manier kan de behandeling nog beter afgestemd worden op de behoefte van uw kind.

Contact

Regelmatig oudercontact vind ik heel belangrijk want het is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de therapie. Elk kind dat bij een speltherapeut in therapie komt, wil zeker weten dat zijn of haar ouders dat goed vinden. Pas dan voelt een kind de vrijheid om binnen de veiligheid van de speltherapie aan de slag te gaan met zijn of haar problemen. Het is daarom voor het welslagen van de speltherapie een voorwaarde, dat (indien aanwezig) beide ouders met de speltherapie instemmen.
Ogenschijnlijk ‘kleine’ zaken kunnen van grote invloed zijn op uw kind. Een goede communicatie tussen de ouders en de therapeut is daarom belangrijk. Soms kan het dan ook zijn dat een ouder voor een spelsessie graag iets wil vertellen of informatie wil doorgeven. Dit kan altijd telefonisch, dat is prettiger dan dat uw kind er bij is.

Elk kind is waardevol

Wormshoefweg 13a

6741 ZG Lunteren

info@speltherapiedeparel.nl
06-40952326